OMFG Series 2 Retail Exclusives

White OMFG Series 2 @ Tenacious Toys – $10

Metallic Gold OMFG Series 1 @ Lukes Toy Store – $10.49

Metallic Gold OMFG Series 2 @ Lukes Toy Store – $10.49

Blood Red OMFG Series 1 @ Shelflife – $10
Blood Red OMFG Series 2 @ Shelflife – $10

Yellow OMFG Series 2 @ U of Muscle – $15
OMFG Series 2 U of Muscle

Blue OMFG Series 2 @ Rotofugi – $10
Rotofugi OMFG Series 2

Ice OMFG Series 2 @ Solar Color Dust – $12
Ice OMFG Series 2

Neon Green, Metallic Green, Metallic Purple, and Plum Series 2 & Plum Series 1 @ Little Rubber Guys – $12-$15
Neon Green OMFG Series 2

Metallic Green OMFG Series 2

Metallic Purple OMFG Series 2

Plum OMFG Series 2

Plum OMFG Series 1